Založ si blog

Alternatívna otázka pre pána Šachmatoviča

Súhlasíte so zrušením predkupného práva pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch ?

Priamu demokraciu si predstavujem ako extrakt slovenskej ľudovej múdrosti : „Viac hláv, viac rozumu“.
(https://www.info.sk/sprava/141163/viac-hlav-viac-rozumu-urobime-mudrejsie-rozhodnutie-ked-sme-sami-alebo-ked-sa-poradime/)

Preto by som aj ja rád prispel vyššie uvedenou otázkou do celonárodnej zbierky. Jej vhodnosť nech posúdi viac hláv.

Optimálne využívanie pôdy je z ekonomického hľadiska dôležité pre rozvoj slovenských regiónov.
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Po%C4%BEnohospod%C3%A1rstvo).

Existujúce predkupné právo spoluvlastníkov (§ 141 zákona č. 40/1964 Zb.) je podľa môjho názoru brzdou optimálneho
využívania pôdy na Slovensku.
Zrušenie predkupného práva spoluvlastníkov pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch by umožnilo rýchlejšiu
a efektívnejšiu koncentráciu vlastníctva spojenú s prílevom peňazí pôvodným vlastníkom dnes viac menej nepredajných
drobných podielov poľnohospodárskych a lesných pozemkov kvôli vysokým poplatkom v katastri (Mária Terézia odpustí … :)).

Ambíciou už pripravovaných komasácií je čiastočné riešenie tohto problému v dlhom časovom horizonte
cca 30 rokov (https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/komasacia/). Avšak komasácie neriešia koncentráciu
vlastníctva v danom katastri v zmysle efektívneho znižovania celkového počtu vlastníkov.

Ak by bola politická vôľa pomôcť ľuďom v regiónoch skôr ako o 30 rokov (nielen na vidieku), bolo by možno vhodné
uvažovať aj o :

1. zrušení predkupného práva spoluvlastníkov podielov pri poľnohospodárskych a lesných pozemkoch
(a s ním spojeného písomného vyzývania spoluvlastníkov na uplatnenie predkupného práva)

2. znížení poplatku za povolenie vkladu „spoluvlastníckého“ práva poľnohospodárskych a lesných pozemkov
do katastra na symbolické jedno euro,

3. zrušení dane z nehnuteľností na poľnohospodárske a lesné pozemky,

4. zavedení novej odpisovej skupiny : poľnohospodárske a lesné pozemky s dobou odpisovania 20 resp. 40 rokov,

5. nasmerovaní priamych platieb na poľnohospodárske pozemky z fondov EU a štátu priamo na vlastníkov
poľnohospodárskych pozemkov s podmienkou, že budú využívané na poľnohospodárske účely nimi alebo zmluvnou treťou
stranou za úplatu prípadne bezodplatne podľa ich vzájomnej dohody (napr. lokálny farmár)

6. možnosti vytesnenia spoluvlastníkov, ktorí spolu vlastnia menej ako 15 % podielov alebo
možnosti ich odčlenenia do samostatnej resp. susediacej parcely zo zákona

7. možnosti výstavby obnoviteľných zdrojov energie, najmä fotovoltaických a veterných elektrární,
na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch so symbolickou výškou pripojovacieho poplatku pri pripojení
do distribučnej sústavy za symbolické jedno euro (existujúci pripojovací poplatok pre domácich výrobcov
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zrejme nemá ekonomickú logiku z pohľadu dlhodobého rastu nášho HDP)

V prípade takto zavedených zmien môže byť investícia do poľnohospodárskych ale aj lesných pozemkov zaujímavá
pre kupujúcich (najmä lokálnych farmárov) a aj ich financujúce banky, zvýši sa dopyt a cena týchto pozemkov a teda aj príjem vlastníkov predávajúcich svoje podiely v regiónoch.

Platnosť existujúcich nájomných zmlúv by zrejme mala byť ukončená zo zákona najneskôr k 31.12. nasledujúceho roka po povolení vkladu do katastra, ak nedôjde k dohode medzi novým vlastníkom a pôvodným nájomcom.

Výpadok príjmov z dane z nehnuteľností pre územné a regionálne samosprávy by sa mohol vykryť zo zvýšených
daňovoodvodových zdrojov štátu pochádzajúcich zo zvýšenej domácej poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na úkor dovozovej produkcie, zvýšenej výroby elektrickej energie znižujúcej uhlíkovú stopu v Európe a zo zvýšených podielových daní z vyšších miezd väčšieho počtu pracujúcich ľudí.

Čím viac slnečnej energie dopadajúcej zadarmo na naše územie dokážeme efektívne využiť, tým budeme bohatší.

 

Demokracia je šou pre ľudí a (https://www.youtube.com/watch?v=t99KH0TR-J4).

Tak sa bavme.

Či?

 

 

 

Prílohy :

Zákon č. 326/2005 Z. z. – Zákon o lesoch

§ 3

Lesné pozemky
(1) Lesné pozemky sú pozemky

a) s lesnými porastmi,

b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,

c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,

d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,

e) bez lesných porastov,

1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a

zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,

2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver,

rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,

3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich

príjazdových komunikácií,

f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,3a)

g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

 

 

Zákon č. 140/2014 Z. z.-
Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 Poľnohospodársky pozemok
(1)
Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda1) alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.
(2)
Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje
a)
záhrada,
b)
pozemok v zastavanom území obce,2)
c)
pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1.
je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)

2.
možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3.
je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4.
je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

 

Zákon č. 40/1964 Zb.-
Občiansky zákonník

Podielové spoluvlastníctvo

§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k

spoločnej veci.

(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 139

(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov,

alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa

spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva

nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala

už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom            na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu              jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie                  podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a              výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevysporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo

predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v              prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám,              ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

 

Ústavodarcova trinástka dlhovej brzdy

19.10.2019

Nevidím do hláv poslancov, ktorí hlasovali za zákon o dlhovej brzde, ale keď som si ho pozrel, mám pocit, že dlhová brzda dnes až tak nebrzdí ako je to všeobecne prezentované. Podľa článku viac »

Záhada „II. piliera“

16.06.2015

Predstavuje § 121 morálny megahazard pre verejné financie ? Je otázne, či § 121 nepredstavuje nepovolenú štátnu pomoc a či by nemala byť povinnosť ručenia nepretržitého latentného rizika viac »

Smer hlavného úderu mimo Váhostavu

22.04.2015

V parlamente prebieha schvaľovanie novej legislatívy, ktorá môže ohroziť súkromný majetok mnohých štatutárov právnických osôb zadefinovaním spoločnosti v kríze § 67a a povinnosti štatutárov viac »

Klimatický štrajk Bratislava

Analýza: Smer neponúka riešenia klimatickej krízy. Najlepšie opatrenia navrhuje PS/Spolu

17.02.2020 12:45

Za výstavbu budov s dôrazom na úsporu energie sa v januárovom prieskume vyjadrilo 89 percent respondentov.

rezbar 1

Neuveriteľný príbeh: Ťažký úraz mu vzal ruku i nohu, dnes rezbárči

17.02.2020 12:43

Ťažký úraz, náročná operácia, prišiel o ruku aj nohu. Dnes je Kysučan Jozef Chrenšč rezbár a má za sebou stovky diel, aj vlastný betlehem.

Viktor Orbán

Maďarská opozícia kritizovala Orbánov výročný prejav o stave krajiny

17.02.2020 12:13

Ochranárska strana vytkla premiérovi, že s klimatickými opatreniami prichádza neskoro a kroky už nie sú v súlade s výzvami.

Žilina, mesto, katedrála

Žilinskí kostlivci po Slotovi s čudnými riešeniami

17.02.2020 11:00

Zmluvy nevýhodné pre Žilinu z čias Jána Slotu chce mesto dať do poriadku. Advokátom je ochotné zaplatiť až milión eur.